سبد خرید
0
نت
468e7a29-8fe9-4024-8836-541e5620bf96_دمو.jpg
3 از 5 امتیاز

نت سه تار آهنگ کورتانیدزه محسن نامجو

نام :

نت سه تار آهنگ کورتانیدزه محسن نامجو

نام آهنگساز : محسن نامجو
تنظیم : کامران محققی
سطح : متوسط
ساز :

سه تار

قیمت : 2,500 تومان
3 از 5 امتیاز
ویدئو آموزشی نوع فایل :

.pdf

سطح : متوسط
حجم : 702/6 کیلو بایت
ساز :

سه تار

نت سه تار آهنگ کورتانیدزه محسن نامجو

فروش توسط :

محسن نامجو

نام آهنگساز :

محسن نامجو

تنظیم :

کامران محققی

نتمشخصات نت
ساز :

سه تار

سطح : متوسط
قیمت نت : 2,500 تومان
مشخصات فایل
حجم : 702/6 کیلو بایت
نوع فایل :

.pdf

نت آهنگ کورتانیدزه برای سه تار

آهنگساز محسن نامجو

تنظیم برای سه تار : کامران محققی

متن ترانه آهنگ کورتایدزه محسن نامجو

آی گرجس گرجیا خاتون ایالت جرجیا
گرجستانم را پس بده آی گرجس گرجیا
خاتون ایالت جرجیا گرجستانم را پس بده
آی گرجس گرجیا خاتون ایالت جرجیا گرجستانم را پس بده

آی گرجس گرجیا خاتون ایالت جرجیا گرجستانم را پس بده

آی روسیه تو برمن کدام آی دوسیه
چه عرض کنم بر ناید
گرجستانم را پس بده
سخت شکن بالا بلند عشوه گره
نقش بازه فاتج گنجه فاتح من
ترکمن چایم را پس بده
قدر قدرت بفشارم لهم کن

کورتانیدزه به زیرم فکن ابر قدرت بفشارم لهم کن

کورتانیدزه به زیرم فکن فتح و الفتوح توام
ای اولگا ایرینا ماریانا فیورنیتینا آی گرجس گرجیا
خاکم کن گرجس گرجیا فتحم کن گرجس گرجیا
خاتون ایالت جرجیا ای گرجس گرجیا
خاکم کن گرجس گرجیا فتحم کن گرجس گرجیا
خاتون ایالت جرجیا ای تک دلبرم دلبر تک
ترکمن چایم را گیو می بک

آی گرجس گرجیا خاتون ایالت جرجیا گرجستانم را پس بده
فرو بر مرا فروکن مرا به سبابه دست بزن تیزم کن
لهم کن آی قبل از آماده باش عباس میرزا به اردویم درای
ولله که ترکمان چای را من نبستم

ندادم من به تو میدهم این همه ایالت غفقاز و اتلانتای جرجیا
آی گرجیا گرجس گرجیا خاتون ایالت گرجیا
به یک انگشت در خزر فرویم بر
باز درآر و فرویم بر مثل غسل شهات
قبل از آماده باش شکست خورده عباس میرزا
آی رزا روزا روسا روسیه
پرت ز رنجه من همه دوسیه
بکن مرا گرجیا خاکم کن به زمینم زن
بچلان مرا کورتانیدزه عشاق چند رنگ
دوباره بنویس مرا ترکمان چایم را گرجستانم را پس بده

آی گرجس گرجیا خاتون ایالت جرجیا گرجستانم را پس بده

آی گرجس گرجیا خاتون ایالت جرجیا گرجستانم را پس بده

....

نت آهنگ کورتانیدزه برای سه تار

آهنگساز محسن نامجو

تنظیم برای سه تار : کامران محققی

متن ترانه آهنگ کورتایدزه محسن نامجو

آی گرجس گرجیا خاتون ایالت جرجیا
گرجستانم را پس بده آی گرجس گرجیا
خاتون ایالت جرجیا گرجستانم را پس بده
آی گرجس گرجیا خاتون ایالت جرجیا گرجستانم را پس بده

آی گرجس گرجیا خاتون ایالت جرجیا گرجستانم را پس بده

آی روسیه تو برمن کدام آی دوسیه
چه عرض کنم بر ناید
گرجستانم را پس بده
سخت شکن بالا بلند عشوه گره
نقش بازه فاتج گنجه فاتح من
ترکمن چایم را پس بده
قدر قدرت بفشارم لهم کن

کورتانیدزه به زیرم فکن ابر قدرت بفشارم لهم کن

کورتانیدزه به زیرم فکن فتح و الفتوح توام
ای اولگا ایرینا ماریانا فیورنیتینا آی گرجس گرجیا
خاکم کن گرجس گرجیا فتحم کن گرجس گرجیا
خاتون ایالت جرجیا ای گرجس گرجیا
خاکم کن گرجس گرجیا فتحم کن گرجس گرجیا
خاتون ایالت جرجیا ای تک دلبرم دلبر تک
ترکمن چایم را گیو می بک

آی گرجس گرجیا خاتون ایالت جرجیا گرجستانم را پس بده
فرو بر مرا فروکن مرا به سبابه دست بزن تیزم کن
لهم کن آی قبل از آماده باش عباس میرزا به اردویم درای
ولله که ترکمان چای را من نبستم

ندادم من به تو میدهم این همه ایالت غفقاز و اتلانتای جرجیا
آی گرجیا گرجس گرجیا خاتون ایالت گرجیا
به یک انگشت در خزر فرویم بر
باز درآر و فرویم بر مثل غسل شهات
قبل از آماده باش شکست خورده عباس میرزا
آی رزا روزا روسا روسیه
پرت ز رنجه من همه دوسیه
بکن مرا گرجیا خاکم کن به زمینم زن
بچلان مرا کورتانیدزه عشاق چند رنگ
دوباره بنویس مرا ترکمان چایم را گرجستانم را پس بده

آی گرجس گرجیا خاتون ایالت جرجیا گرجستانم را پس بده

آی گرجس گرجیا خاتون ایالت جرجیا گرجستانم را پس بده

....

نظر
نظر
نظر
نمایش نظرات