سبد خرید
0
نت کیبورد آهنگ خوش خیال از سیاوش قمیشی
a01f3a53-b44d-417a-9932-8aadbd06870d_نت-کیبورد-خوش-خیال.jpg
0 از 5 امتیاز

نت کیبورد آهنگ خوش خیال از سیاوش قمیشی

نت کیبورد آهنگ خوش خیال از سیاوش قمیشی نام :

نت کیبورد آهنگ خوش خیال از سیاوش قمیشی

نت کیبورد آهنگ خوش خیال از سیاوش قمیشی نام آهنگساز : سیاوش قمیشی
نت کیبورد آهنگ خوش خیال از سیاوش قمیشی تنظیم : مهدی توکلی
نت کیبورد آهنگ خوش خیال از سیاوش قمیشی سطح : ساده
قیمت : 3,000 تومان
0 از 5 امتیاز
این محصول را بخرید و امتیاز دهید
ویدئو آموزشی نوع فایل :

.pdf

سطح : ساده
نت کیبورد آهنگ خوش خیال از سیاوش قمیشی حجم : 861/3 کیلو بایت
نت کیبورد آهنگ خوش خیال از سیاوش قمیشی ساز :

سینث سایزر

نت کیبورد آهنگ خوش خیال از سیاوش قمیشی

فروش توسط :

مهدی توکلی

نام آهنگساز :

سیاوش قمیشی

تنظیم :

مهدی توکلی

نت موسیقیمشخصات نت
سطح : ساده
تعداد صفحات : 2
قیمت نت : 3,000 تومان
حجم نت : 861/3 کیلو بایت
نوع فایل نت : .pdf
مشخصات ویدئو

ویدئوی آموزش این نت به زودی ساخته خواهد شد

متن آهنگ خوش خیال از سیاوش قمیشی

ﻣﻦِ ﺧﻮش ﺧﻴﺎل ﺳﺎده
‫ﺣـﺎﻻ ﺑـﺎ ﭘـﺎی ﭘـﻴـﺎده
‫دﻧـﺒـﺎﻟﺖ دارم ﻣﻴـﮕﺮدم
‫ﻫﻤﺴﻔﺮ ﺑﺎ ﺷﺐ و ﺟﺎده
‫ﭘﺮم از ﺣﺴﺮت و ﺧﻮاﻫﺶ
‫واﺳـﻪ ﻳﻚ ﻟـﺤﻈﻪ ﻧﻮازش
‫ﻛﻮﻟﻪ ﺑﺎر ﻏﻢ رو دوﺷﻢ
‫رﻫـﺴﭙﺎر ﺷـﻬﺮ ﺳﺎزش
‫ﺗﻮ ﻗﺎﻣﺖ ﺳﻴﺎه ﺷﺐ
‫وﻗﺘﻲ ﺳﺘﺎره ﻣﻴﻤﻴﺮه
‫اﻧـﮕﺎر ﻣﻴـﺨﻮاد ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻪ
‫واﺳﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻮ دﻳﺮه
‫از ﻣﻦِ ﺧﺴﺘﻪ رو ﺧﻂ رﻓﺘﻦ
‫ﺑﻲ ﺗﻮ ﻳﻪ ﺳﺎﻳﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ
‫ﺳﺎﻳﻪی ﻣﺮدی ﻛﻪ ﺧﻮش ﺧﻴﺎﻟﻪ
‫ﭼـﻮن ﻧـﺎرﻓـﻴﻘﻮ رﻓـﻴﻖ ﻣﻴﺪوﻧﻪ
‫ﻫﻨﻮزم اﺳـﻤﺖ ﻋﺰﻳﺰه
‫واﺳﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻨﻬﺎ
‫ﻗـﺼﻪی ﺑﻮد و ﻧﺒﻮدت
‫ﻣﻴﺸﻪ راﻫﻲ واﺳﻪ ﻓﺮدا
‫ﻣﻦِ ﺧﻮش ﺧﻴﺎل ﺳﺎده

      
نظر
نظر
نظر
نمایش نظرات