کمانچه

مجموعه نت ها بیات کرد ردیف میرزا عبدالله برای کمانچه

مجموعه نت ها بیات کرد ردیف میرزا عبدالله برای کمانچه


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 9
آهنگساز:

حجت اله ندری

قیمت نت:190,000
تنظیم:
حجت اله ندری
مجموعه نت ها در دستگاه سه گاه ردیف میرزا عبدالله برای کمانچه

مجموعه نت ها در دستگاه سه گاه ردیف میرزا عبدالله برای کمانچه


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 17
آهنگساز:

نورعلی خان برومند

قیمت نت:190,000
تنظیم:
حجت اله ندری
نت سه پا شور استاد محمد باجلاوند برای کمانچه

نت سه پا شور استاد محمد باجلاوند برای کمانچه


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

محمد باجلاوند

قیمت نت:50,000
تنظیم:
حجت اله ندری
نت سه پا شور استاد فرج علی پور برای کمانچه

نت سه پا شور استاد فرج علی پور برای کمانچه


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

فرج علی پور

قیمت نت:50,000
تنظیم:
حجت اله ندری
نت سه پا ماهور استاد فرج علی پور برای کمانچه

نت سه پا ماهور استاد فرج علی پور برای کمانچه


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

فرج علی پور

قیمت نت:50,000
تنظیم:
حجت اله ندری
نت سه پا بیات ترک استاد فرج علی پور برای کمانچه

نت سه پا بیات ترک استاد فرج علی پور برای کمانچه


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

فرج علی پور

قیمت نت:50,000
تنظیم:
حجت اله ندری
نت سنگین سماع شور استاد فرج علی پور برای کمانچه

نت سنگین سماع شور استاد فرج علی پور برای کمانچه


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

فرج علی پور

قیمت نت:50,000
تنظیم:
حجت اله ندری
نت سنگین سماع ماهور استاد فرج علی پور برای کمانچه

نت سنگین سماع ماهور استاد فرج علی پور برای کمانچه


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

فرج علی پور

قیمت نت:50,000
تنظیم:
حجت اله ندری
نت ریتم لنگ عشایری در شوشتری استاد پیرولی کریمی برای کمانچه

نت ریتم لنگ عشایری در شوشتری استاد پیرولی کریمی برای کمانچه


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

پیرولی کریمی

قیمت نت:50,000
تنظیم:
حجت اله ندری