کمانچه

نت دستگاه شور میرزا عبدالله برای کمانچه

نت دستگاه شور میرزا عبدالله برای کمانچه


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 24
آهنگساز:

میرزا عبدالله فرهانی

قیمت نت:125,000
تنظیم:
حجت اله ندری
نت دستگاه همایون میرزا عبدالله برای کمانچه

نت دستگاه همایون میرزا عبدالله برای کمانچه


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 29
آهنگساز:

میرزا عبدالله فرهانی

قیمت نت:125,000
تنظیم:
حجت اله ندری
نت دستگاه چهارگاه میرزا عبدالله برای کمانچه

نت دستگاه چهارگاه میرزا عبدالله برای کمانچه


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 30
آهنگساز:

میرزا عبدالله فرهانی

قیمت نت:125,000
تنظیم:
حجت اله ندری
نت بیات ترک میرزا عبدالله برای کمانچه

نت بیات ترک میرزا عبدالله برای کمانچه


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 13
آهنگساز:

میرزا عبدالله فرهانی

قیمت نت:100,000
تنظیم:
حجت اله ندری
نت بیات اصفهان میرزا عبدالله برای کمانچه

نت بیات اصفهان میرزا عبدالله برای کمانچه


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 9
آهنگساز:

میرزا عبدالله فرهانی

قیمت نت:100,000
تنظیم:
حجت اله ندری
نت آواز دشتی ردیف میرزا عبدالله برای کمانچه

نت آواز دشتی ردیف میرزا عبدالله برای کمانچه


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 6
آهنگساز:

میرزا عبدالله فرهانی

قیمت نت:80,000
تنظیم:
حجت اله ندری
نت آواز افشاری ردیف میرزا عبدالله برای کمانچه

نت آواز افشاری ردیف میرزا عبدالله برای کمانچه


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 6
آهنگساز:

میرزا عبدالله فرهانی

قیمت نت:80,000
تنظیم:
حجت اله ندری
نت آواز ابوعطا ردیف میرزا عبدالله برای کمانچه

نت آواز ابوعطا ردیف میرزا عبدالله برای کمانچه


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 14
آهنگساز:

میرزا عبدالله فرهانی

قیمت نت:100,000
تنظیم:
حجت اله ندری
نت کمانچه چشم مست داوود آزاد

نت کمانچه چشم مست داوود آزاد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 7
آهنگساز:

داوود آزاد

قیمت نت:50,000
تنظیم:
ترنم عزتی