نی هفت بند

نت نی ضیافت امجد 30 ( ضربی سنگین مثنوی اصفهان ) حامد امجدیان

نت نی ضیافت امجد 30 ( ضربی سنگین مثنوی اصفهان ) حامد امجدیان


سطح:ساده
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

حامد امجدیان

قیمت نت:7,000
تنظیم:
حامد امجدیان
نت نی ضیافت امجد 29 ( پیش درامد اصفهان ) حامد امجدیان

نت نی ضیافت امجد 29 ( پیش درامد اصفهان ) حامد امجدیان


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

حامد امجدیان

قیمت نت:7,000
تنظیم:
حامد امجدیان
نت نی ضیافت امجد 28 ( پیش درامد اصفهان ) حامد امجدیان

نت نی ضیافت امجد 28 ( پیش درامد اصفهان ) حامد امجدیان


سطح:ساده
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

حامد امجدیان

قیمت نت:7,000
تنظیم:
حامد امجدیان
نت نی ضیافت امجد 27 ( چهار مضراب حجاز ابوعطا )

نت نی ضیافت امجد 27 ( چهار مضراب حجاز ابوعطا )


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

حامد امجدیان

قیمت نت:7,000
تنظیم:
حامد امجدیان
نت نی ضیافت امجد 26 ( چهار مضراب اصفهان) پل حاج امیر

نت نی ضیافت امجد 26 ( چهار مضراب اصفهان) پل حاج امیر


سطح:ساده
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

حامد امجدیان

قیمت نت:7,000
تنظیم:
حامد امجدیان
نت نی ضیافت امجد 25 ( چهار مضراب حجاز ابوعطا )

نت نی ضیافت امجد 25 ( چهار مضراب حجاز ابوعطا )


سطح:ساده
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

حامد امجدیان

قیمت نت:7,000
تنظیم:
حامد امجدیان
نت نی ضیافت امجد 24 ( چهار مضراب ابوعطا )

نت نی ضیافت امجد 24 ( چهار مضراب ابوعطا )


سطح:ساده
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

حامد امجدیان

قیمت نت:7,000
تنظیم:
حامد امجدیان
نت نی ضیافت امجد 23 ( چهار مضراب همایون )

نت نی ضیافت امجد 23 ( چهار مضراب همایون )


سطح:ساده
تعداد صفحات: 5
آهنگساز:

حامد امجدیان

قیمت نت:7,000
تنظیم:
حامد امجدیان
نت نی ضیافت امجد 22 ( چهار مضراب همایون )

نت نی ضیافت امجد 22 ( چهار مضراب همایون )


سطح:سخت
تعداد صفحات: 6
آهنگساز:

حامد امجدیان

قیمت نت:7,000
تنظیم:
حامد امجدیان