سبد خرید
0

علینقی وزیری

نت قطعه دخترک ژولیده چهارگاه ر برای تار و دیگر سازهای ایرانی

نت قطعه دخترک ژولیده چهارگاه ر برای تار و دیگر سازهای ایرانی


سطح:سخت
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

علینقی وزیری

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت پیشرفته آهنگ دخترک ژولیده برای سنتور

نت پیشرفته آهنگ دخترک ژولیده برای سنتور


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

علینقی وزیری

قیمت نت:5,000
تنظیم:
علی نوری
نت مبتدی آهنگ دخترک ژولیده برای سنتور

نت مبتدی آهنگ دخترک ژولیده برای سنتور


سطح:ساده
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

علینقی وزیری

قیمت نت:4,000
تنظیم:
علی نوری
پارتیتور قطعه بندباز

پارتیتور قطعه بندباز


سطح:سخت
تعداد صفحات: 18
آهنگساز:

علینقی وزیری

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی