سه تار

نت سه تار ربابه جان محلی مازندرانی

نت سه تار ربابه جان محلی مازندرانی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:3,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سه تار آتش کاروان علیرضا افتخاری

نت سه تار آتش کاروان علیرضا افتخاری


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

علی تجویدی

قیمت نت:3,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سه تار مجنون نبودم مرتضی

نت سه تار مجنون نبودم مرتضی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

محلی خراسان

قیمت نت:3,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت آهنگ سایه چمن برای تار و سه تار

نت آهنگ سایه چمن برای تار و سه تار


سطح:ساده
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت آهنگ سه گدار برای تار و سه تار با تنظیم داود شیرزاد خانی

نت آهنگ سه گدار برای تار و سه تار با تنظیم داود شیرزاد خانی


سطح:ساده
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت آهنگ نوایی برای تار و سه تار

نت آهنگ نوایی برای تار و سه تار


سطح:ساده
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت آهنگ درنه جان برای تار و سه تار

نت آهنگ درنه جان برای تار و سه تار


سطح:ساده
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت آهنگ عزیز جون برای تار و سه تار

نت آهنگ عزیز جون برای تار و سه تار


سطح:ساده
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت ترانه گلنار برای سه تار

نت ترانه گلنار برای سه تار


سطح:ساده
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

مجید وفادار

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی