رضا سامیر

نت تار رقص بهار شهرداد روحانی برابر با اجرای اصلی

نت تار رقص بهار شهرداد روحانی برابر با اجرای اصلی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

شهرداد روحانی

قیمت نت:7,000
تنظیم:
رضا سامیر
نت ملودیکا رقص بهار شهرداد روحانی برابر با اجرای اصلی

نت ملودیکا رقص بهار شهرداد روحانی برابر با اجرای اصلی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

شهرداد روحانی

قیمت نت:7,000
تنظیم:
رضا سامیر
نت کیبورد رقص بهار شهرداد روحانی به همراه آکورد برابر با اجرای اصلی

نت کیبورد رقص بهار شهرداد روحانی به همراه آکورد برابر با اجرای اصلی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

شهرداد روحانی

قیمت نت:7,000
تنظیم:
رضا سامیر
نت گیتار رقص بهار شهرداد روحانی به همراه تبلچر و آکورد برابر با اجرای اصلی

نت گیتار رقص بهار شهرداد روحانی به همراه تبلچر و آکورد برابر با اجرای اصلی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 5
آهنگساز:

شهرداد روحانی

قیمت نت:7,000
تنظیم:
رضا سامیر
نت ساده تار رقص بهار شهرداد روحانی

نت ساده تار رقص بهار شهرداد روحانی


سطح:ساده
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

شهرداد روحانی

قیمت نت:7,000
تنظیم:
رضا سامیر
نت ساده ملودیکا رقص بهار شهرداد روحانی

نت ساده ملودیکا رقص بهار شهرداد روحانی


سطح:ساده
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

شهرداد روحانی

قیمت نت:7,000
تنظیم:
رضا سامیر
نت ساده کیبورد رقص بهار شهرداد روحانی به همراه آکورد

نت ساده کیبورد رقص بهار شهرداد روحانی به همراه آکورد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

شهرداد روحانی

قیمت نت:7,000
تنظیم:
رضا سامیر
نت سنتور بی تو سیاوش قمیشی

نت سنتور بی تو سیاوش قمیشی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

سیاوش قمیشی

قیمت نت:7,000
تنظیم:
رضا سامیر
نت کیبورد بی تو سیاوش قمیشی به همراه آکورد

نت کیبورد بی تو سیاوش قمیشی به همراه آکورد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

سیاوش قمیشی

قیمت نت:7,000
تنظیم:
رضا سامیر