حجت اله ندری

نت های کمانچه دستگاه همایون از کتاب کمانچه نوازی ردیف میرزا عبدالله اثر حجت اله ندری

نت های کمانچه دستگاه همایون از کتاب کمانچه نوازی ردیف میرزا عبدالله اثر حجت اله ندری


سطح:سخت
تعداد صفحات: 38
آهنگساز:

میرزا عبدالله فرهانی

قیمت نت:48,000
تنظیم:
حجت اله ندری
نت های کمانچه دستگاه نوا از کتاب کمانچه نوازی ردیف میرزا عبدالله اثر حجت الله ندری

نت های کمانچه دستگاه نوا از کتاب کمانچه نوازی ردیف میرزا عبدالله اثر حجت الله ندری


سطح:سخت
تعداد صفحات: 17
آهنگساز:

میرزا عبدالله فرهانی

قیمت نت:48,000
تنظیم:
حجت اله ندری
نت های کمانچه دستگاه راست پنج گاه از کتاب کمانچه نوازی ردیف میرزا عبدالله اثر حجت اله ندری

نت های کمانچه دستگاه راست پنج گاه از کتاب کمانچه نوازی ردیف میرزا عبدالله اثر حجت اله ندری


سطح:سخت
تعداد صفحات: 28
آهنگساز:

میرزا عبدالله فرهانی

قیمت نت:48,000
تنظیم:
حجت اله ندری