سبد خرید
0

بربط

پارتیتور قطعه بندباز

پارتیتور قطعه بندباز


سطح:سخت
تعداد صفحات: 18
آهنگساز:

علینقی وزیری

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
پارتیتور رنگ پریچهر و پریزاد

پارتیتور رنگ پریچهر و پریزاد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 14
آهنگساز:

غلامحسین درویش‌

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت آهنگ ( ها حبیبی ) ای معشوق

نت آهنگ ( ها حبیبی ) ای معشوق


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

کاظم الساهر

قیمت نت:1,500
قیمت ویدئو:1,500
تنظیم:
کاظم الساهر
نت آهنگ شانه برای عود

نت آهنگ شانه برای عود


سطح:ساده
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

احمد فتحی

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
احمد فتحی
نت آهنگ سالونی الناس برای عود

نت آهنگ سالونی الناس برای عود


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

نُهاد ودیع حداد

قیمت نت:1,500
قیمت ویدئو:1,500
تنظیم:
نُهاد ودیع حداد
نت آهنگ  (ﺗﻤﻠﯽ ﻣﻌﺎﮎ) ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ

نت آهنگ (ﺗﻤﻠﯽ ﻣﻌﺎﮎ) ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

عمرو دیاب

قیمت نت:1,500
قیمت ویدئو:1,500
تنظیم:
عمرو دیاب
نت قطعه ترکیش مارش برای بربط یا عود

نت قطعه ترکیش مارش برای بربط یا عود


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

ولفگانگ آمادئوس موتسارت

قیمت نت:1,500
قیمت ویدئو:1,500
تنظیم:
ولفگانگ آمادئوس موتسارت
نت آهنگ بنت الشلیبه (شانه) برای عود

نت آهنگ بنت الشلیبه (شانه) برای عود


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

نا شناخته

قیمت نت:1,500
قیمت ویدئو:1,500
تنظیم:
نا شناخته
نت آهنگ العصفور الطائر (پرواز گنجشک ) برای عود

نت آهنگ العصفور الطائر (پرواز گنجشک ) برای عود


سطح:ساده
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

منیر بشیر

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
منیر بشیر